300GHz~1μHz(超高频/毫米波/微波/UHF/VHF/超低频)的KEYCOM
可根据要求进行少量的设计・生产・测试。敬请垂询。

波导固定/可变衰减器

Model No. ATN01
特性
衰减量可通过千分尺扩展变化到30 dB。

订购信息(请告知我方型号、配件号以及其他需求。)

固定衰减器

零件号 No. 波导 法兰 频率(GHz) VSWR(最大)
AT42-○○ WR-42 UG-595/U 18.0-26.5 1.15
AT28-○○ WR-28 UG-599/U 26.5-40.0 1.15
AT22-○○ WR-22 UG-383/U 33.0-50.0 1.15
AT19-○○ WR-19 UG-383/U 40.0-60.0 1.15
AT15-○○ WR-15 UG-385/U 50.0-75.0 1.15
AT12-○○ WR-12 UG-387/U 60.0-90.0 1.15
AT10-○○ WR-10 UG-387/U 75.0-110.0 1.15
AT8-○○ WR-8 UG-387/U 90.0-140.0 1.2
AT6-○○ WR-6 UG-387/U 110.0-170.0 1.2
○○:3dB, 6dB, 10dB, 20dB, 30dB

可变衰减器

零件号 波导 法兰 频率(GHz) 衰减 VSWR(最大)
AT42V WR-42 UG-595/U 18.0-26.5 ~30dB 1.15
AT28V WR-28 UG-599/U 26.5-40.0 ~30dB 1.15
AT22V WR-22 UG-383/U 33.0-50.0 ~30dB 1.15
AT19V WR-19 UG-383/U 40.0-60.0 ~30dB 1.15
AT15V WR-15 UG-385/U 50.0-75.0 ~30dB 1.15
AT12V WR-12 UG-387/U 60.0-90.0 ~30dB 1.15
AT10V WR-10 UG-387/U 75.0-110.0 ~30dB 1.15
AT8V WR-8 UG-387/U 90.0-140.0 ~30dB 1.2
AT6V WR-6 UG-387/U 110.0-170.0 ~30dB 1.2


配置